PRIVACYVOORWAARDEN
MKB Plein B.V.

Versie 1.0 – april 2020

   PRIVACYVERKLARING

Artikel 1 – Algemeen

 • Voor de uitvoering van de diensten van MKB Plein is zij genoodzaakt persoonsgegevens te verwerken. MKB Plein hecht waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Hiertoe zal MKB Plein onder meer:
  • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens door MKB Plein verwerkt worden. De doeleinden voor verwerking worden in deze privacyverklaring vermeld;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en deze passende beveiligingsmaatregelen ook vergen van eventueel in te schakelen verwerkers;
  • Alle uit te oefenen rechten met betrekking tot de persoonsgegevens respecteren.
 • Het doel van deze privacyverklaring is gelegen in het feit dat een Klant die (voornemens is) een relatie aan (te) gaan met MKB Plein, hierover in onderhandeling zijn of anderszins in contact treden met MKB Plein, aan MKB Plein persoonsgegevens verstrekken in de zin van de Verordening 2016/679/EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna te noemen de AVG.
 • De persoonsgegevens die MKB Plein ontvangt van Klant, worden door MKB Plein verwerkt. Deze verwerking bestaat onder meer (maar niet slechts) uit het opslaan, raadplegen en bewaren van deze persoonsgegevens. Ten aanzien van deze verwerkingsactiviteiten is MKB Plein aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.
 • Persoonsgegevens worden slechts gedeeld met medewerkers van MKB Plein die deze persoonsgegevens noodzakelijkerwijs dienen te kennen voor de in artikel 2 beschreven doeleinden.
 • De gebruikte terminologie in deze privacyverklaring heeft de betekenis zoals daaraan is toegekend in de AVG, tenzij expliciet anders is opgenomen in deze privacyverklaring.

Artikel 2 – Verwerking en doeleinden

 • MKB Plein zal onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Geslacht, voornaam, voorletters en/of achternaam;
  • Leeftijd en/of geboortedatum;
  • Contactgegevens, zoals: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om met Klant in contact te kunnen treden en te blijven. De in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens zullen slechts verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
  • Het voeren van gesprekken over mogelijke totstandkoming van een samenwerking tussen MKB Plein en Klant;
  • De uitvoering van de samenwerking tussen MKB Plein en Klant;
  • De afwikkeling van de samenwerking tussen MKB Plein en Klant;
  • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en voortgangsevaluaties naar aanleiding van en/of na afloop van de samenwerking tussen MKB Plein en Klant;
  • Het informeren van Klant over door MKB Plein aangeboden diensten;
  • Het uitnodigen c.q. op de hoogte stellen van Klant van netwerkactiviteiten en/of -evenementen door of in samenwerking met MKB Plein;
  • Verbetering van bedrijfsvoering door MKB Plein;
  • Het nemen van c.q. conformeren aan veiligheidsmaatregelen bij bezoek aan MKB Plein.

Artikel 3 – Externe deskundigen van MKB Plein

 • Klant is ervan op de hoogte dat MKB Plein bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van externe deskundigen. Onder het gebruik maken van de diensten van deze externe deskundigen wordt ook verstaan het doorverwijzen van Klant naar een door MKB Plein ingeschakelde externe deskundige voor de uitvoering van werkzaamheden in een specifiek vakgebied.
 • Klant is ervan op de hoogte dat inschakeling van externe deskundigen kan leiden tot verwerking van persoonsgegevens door deze externe deskundige. MKB Plein verricht alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze externe deskundigen de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG zullen verwerken.

Artikel 4 – Duur

 • Door acceptatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden MKB Plein is Klant zich ervan bewust dat persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende de periode dat dit voor de bedrijfsvoering van MKB Plein noodzakelijk is.
 • Op eerste verzoek worden de persoonsgegevens door MKB Plein vernietigd, tenzij MKB Plein op grond van geldende wet- en regelgeving gehouden is langere bewaartermijnen in acht te nemen, of aan MKB Plein opnieuw toestemming wordt verleend de persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 5 – Contact

 • Klant kan contact opnemen met MKB Plein in verband met de inhoud van de privacyverklaring of de rechten op grond van de AVG.
 • Het contact tussen MKB Plein en Klant zal per e-mail plaatsvinden. Klant kan zich richten tot het e-mailadres info@mkbplein.com
 • Indien Klant telefonisch contact opneemt met MKB Plein, zal dit telefonisch contact altijd per e-mail door Klant aan MKB Plein bevestigd worden.

 

Artikel 6 – Overige bepalingen

 • Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • MKB Plein is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde inhoud zal met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op de relatie tussen MKB Plein en Klant, alsmede op een eventuele relatie tussen MKB Plein en een betrokkene. MKB Plein zal Klant schriftelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in de toepasselijke privacyverklaring. Klant draagt zorg de gewijzigde inhoud van de privacyverklaring kenbaar te maken aan haar medewerkers en/of andere aan haar verbonden natuurlijke personen die als betrokkene aangemerkt kunnen worden.
 •  

Doe de scan en ontvang gratis jouw groeipaspoort

Als je wilt groeien dan moet je weten waar je kunt groeien. Dat zie je in jouw groeipaspoort!

Laat je gegevens achter en blijf op de hoogte met tips en inspiratie voor ondernemers.