ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
MKB Plein B.V.

Versie 1.0 – april 2020

Artikel 1 – Definities

 • In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden zoals die door MKB Plein worden gebruikt.
 • Advies: het door MKB Plein aan Klant uitgebrachte advies met betrekking tot de groeimogelijkheden van Klant. Dit uitgebrachte advies kan in iedere vorm, waaronder zowel mondeling als schriftelijk in de vorm van (digitale) rapporten, documenten, overeenkomsten, tekeningen, ontwerpen en schetsen, maar hiertoe niet beperkt, aan Klant beschikbaar gesteld worden.
 • Derden: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde MKB Plein of Klant.
 • Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die MKB Plein heeft verzocht om het uitbrengen van Advies.
 • MKB Plein: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Armatus Holding B.V., gevestigd aan de Demmersweg 3, 7556 BN Hengelo (O), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62303821.
 • Offerte: iedere schriftelijke aanbieding en/of ieder schriftelijk voorstel van MKB Plein aan Klant.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tussen MKB Plein en Klant tot stand komt.
 • Daar waar in artikel 1.1 definities in enkelvoud worden genoemd, wordt ook het meervoud bedoeld en andersom.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van MKB Plein en op alle Overeenkomsten die MKB Plein met Klant aangaat. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige Offertes c.q. Overeenkomsten of aanvullende Offertes c.q. Overeenkomsten tussen MKB Plein en Klant.
 • Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze Algemene voorwaarden en de inhoud van enige Overeenkomst tussen MKB Plein en Klant, dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst boven de inhoud van deze Algemene voorwaarden.
 • De artikelen uit deze Algemene voorwaarden alsmede de artikelen uit enige Overeenkomst, die naar hun aard bedoeld zijn om ook na einde van enige Overeenkomst tussen MKB Plein en Klant te blijven voortduren, zullen onverminderd blijven voortduren. Hieronder worden onder meer (maar niet slechts) verstaan de volgende artikelen uit deze Algemene voorwaarden: artikel 5, artikel 6, artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 12.

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming Overeenkomst

 • Alle door MKB Plein uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend en hebben een indicatief karakter, tenzij in de Offerte expliciet anders is opgenomen.
 • Alle Offertes die MKB Plein uitbrengt zijn geldig gedurende de termijn die daarop staat vermeld. Voor zover op een Offerte geen termijn staat vermeld, bedraagt de geldigheidsduur dertig (30) dagen na dagtekening van de Offerte.
 • Een Overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van Klant van de door MKB Plein uitgebrachte Offerte, dan wel door aanvang van de in de Offerte gespecificeerde werkzaamheden door MKB Plein.
 • Indien Klant wenst af te wijken van de door MKB Plein uitgebrachte Offerte, dient Klant deze afwijking expliciet en schriftelijk aan MKB Plein te melden. Een dergelijke afwijking geldt als afwijzing van de Offerte en deze afwijking leidt slechts tot een Overeenkomst tussen MKB Plein en Klant conform die afwijking, indien en voor zover MKB Plein deze afwijking schriftelijk heeft geaccepteerd. Het uitblijven van een expliciete acceptatie door MKB Plein dient te worden begrepen als een afwijzing van de afwijking door MKB Plein.

Artikel 4 – Uitvoering Overeenkomst

 • MKB Plein en Klant komen in de Overeenkomst overeen wat de omvang is van het door MKB Plein aan Klant uit te brengen Advies. Zij komen voorts overeen op welke wijze en welke termijn MKB Plein dit Advies aan Klant uitbrengt. De termijnen die MKB Plein en Klant overeenkomen zijn slechts richttermijnen en zij dienen nimmer begrepen te worden als fatale termijnen.
 • Klant is verplicht op eigen kosten aan MKB Plein onverwijld alle materialen, informatie en gegevens beschikbaar te stellen die MKB Plein nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Indien in de Overeenkomst enige termijn is opgenomen voor het uitbrengen van het Advies, dan begint deze termijn pas te lopen nadat Klant alle bovengenoemde informatie aan MKB Plein beschikbaar heeft gesteld.
 • Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst dient te worden gewijzigd, dan wel dat sprake is van meerwerk, dan is MKB Plein bevoegd de kosten die gemoeid gaan met deze wijzigingen in de werkzaamheden, alsmede de kosten voor het meerwerk, bij Klant in rekening te brengen.
 • MKB Plein is bevoegd al haar medewerkers en/of anderszins aan haar verbonden krachten in te zetten ter uitvoering van de Overeenkomst. Het staat MKB Plein daarbij ter vrije bepaling te beslissen welke werknemers en/of anderszins aan haar verbonden krachten geschikt zijn de Overeenkomst uit te voeren. MKB Plein is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door Derden.

Artikel 5 – Prijzen en betaling                                               

 • Alle prijzen opgenomen in een Offerte of Overeenkomst worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen zoals van toepassing op de Offerte of Overeenkomst.
 • MKB Plein heeft het recht prijsstijgingen die van invloed zijn op de door haar te verstrekken Adviezen door te berekenen aan Klant. MKB Plein stelt Klant voorafgaand aan de doorvoering van deze prijswijziging schriftelijk op de hoogte van de prijswijziging.
 • Facturatie door MKB Plein geschiedt mede afhankelijk van de looptijd van de dienstverlening van MKB Plein wekelijks of na afronding van (project)werkzaamheden, tenzij in een Offerte of Overeenkomst anders is overeengekomen.
 • Indien Klant bij gebruikmaking van de dienstverlening van MKB Plein een subsidiebedrag heeft ontvangen, dan is Klant verplicht dit bedrag binnen één (1) week na dagtekening van de beschikkingsdatum aan MKB Plein over te maken.
 • Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder recht op enige aftrek, verrekening of opschorting door Klant. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen eveneens binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum gemotiveerd aan MKB Plein kenbaar te worden gemaakt.
 • MKB Plein is te allen tijde bevoegd te verlangen dat Klant afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens MKB Plein. Het staat MKB Plein daarbij ter vrije bepaling een voorschot van minimaal 50% van de overeengekomen prijs als vooruitbetaling aan de Klant te vragen.
 • Indien MKB Plein incassomaatregelen en gerechtelijke maatregelen treft ter voldoening van de openstaande bedragen door Klant, is Klant verplicht om alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten aan MKB Plein te voldoen binnen veertien (14) dagen nadat deze kosten door MKB Plein aan Klant zijn gefactureerd. Indien Klant niet binnen de gestelde termijn alle gefactureerde kosten betaalt, verkeert Klant van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 6 – Klachten

 • Eventuele klachten omtrent het Advies, alsmede alle overige door MKB Plein verrichte werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst(en) dienen binnen veertien (14) dagen na oplevering van het Advies door MKB Plein aan Klant, dan wel binnen veertien (14) dagen nadat Klant van deze werkzaamheden op de hoogte is geraakt of hier redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen raken, schriftelijk bij MKB Plein te worden gemeld, op straffe van verval van alle aanspraken uit hoofde van het betreffende gebrek.

 

 

Artikel 7 – Looptijd en beëindiging

 • MKB Plein en Klant komen in de Overeenkomst overeen voor welke termijn de Overeenkomst wordt aangegaan. Indien MKB Plein en Klant geen termijn zijn overeengekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege na oplevering van het Advies van MKB Plein aan Klant, een en ander onverminderd artikel 2.3 van deze Algemene voorwaarden. Klant kan de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
 • MKB Plein is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat MKB Plein tot enige schadevergoeding gehouden is, indien Klant aan één van onderstaande omstandigheden voldoet:
  • Klant is één van haar verplichtingen jegens MKB Plein niet, niet behoorlijk of niet tijdig nagekomen;
  • Klant is in staat van faillissement verklaard of haar faillissement is aangevraagd;
  • Aan Klant is (voorlopige) surséance van betaling verleend;
  • Klant is toegelaten tot de schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP);
  • Klant is onder bewind of curatele gesteld;
  • Klant heeft haar activiteiten gestaakt.

Indien zich één van bovenstaande omstandigheden voordoet, is iedere vordering van MKB Plein op Klant terstond opeisbaar.

Artikel 8 – Overmacht

 • Indien sprake is van omstandigheden buiten de macht van MKB Plein welke ertoe leiden dat MKB Plein niet langer aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen (overmacht), dan is MKB Plein bevoegd haar werkzaamheden op te schorten. Er is in ieder geval sprake van overmacht aan de zijde van MKB Plein indien sprake is van: van overheidswege opgelegde regelingen/beperkingen, gebrek aan personeel, stakingen en tekortkoming in de nakoming door Derden jegens MKB Plein.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • MKB Plein is tegenover Klant uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade die voortvloeit uit een aan MKB Plein toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting jegens Klant, dan wel uit onrechtmatige daad, indien en voor zover dit in deze Algemene voorwaarden is bepaald.
 • MKB Plein is niet aansprakelijk indien enige tekortkoming voortvloeit uit door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 • MKB Plein is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien de tekortkoming is veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.
 • De aansprakelijkheid van MKB Plein voor enige schade als bedoeld in artikel 9.1 is beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van MKB Plein ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis wordt uitgekeerd. Indien de algemene aansprakelijkheidsverzekering van MKB Plein niet uitkeert, ofwel indien voorgaande beperking van aansprakelijkheid om welke reden dan ook geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van MKB Plein beperkt tot maximaal het bedrag dat Klant aan MKB Plein verschuldigd is ten behoeve van de Overeenkomst.
 • MKB Plein is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder begrepen, maar hiertoe niet beperkt, schade als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, verlies van winst of omzet door Klant of een Derde, schade aan reputatie of goodwill van Klant of een Derde, of verschuldigde boetes of heffingen door Klant.

 

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid en privacy

 • Omtrent al hetgeen in het kader van enige Offerte of Overeenkomst door MKB Plein beschikbaar wordt gesteld aan Klant, zal door Klant strikte geheimhouding in acht worden genomen. Onder deze geheimhoudingsverplichting valt onder meer (maar niet slechts) de verplichting het door MKB Plein beschikbaar gestelde Advies, in welke vorm dan ook aan Klant verstrekt, niet aan Derden beschikbaar te stellen en nimmer anderszins Derden toegang tot c.q. inzage in dit Advies te geven, tenzij een en ander in het kader van de normale bedrijfsvoering van Klant noodzakelijk is en MKB Plein hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • Indien MKB Plein van Klant persoonsgegevens in de zin van de Verordening 2016/679/EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna te noemen: AVG, dan wel enige andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving ontvangt, dan zal MKB Plein met deze persoonsgegevens omgaan in lijn met haar privacyverklaring. Deze privacyverklaring maakt deel uit van deze Algemene voorwaarden als bijlage 1.
 • Indien Klant van MKB Plein persoonsgegevens in de zin van de AVG ontvangt, dan is Klant gehouden alle verplichtingen die op grond van de AVG op hem rusten in acht te nemen. Klant is ten aanzien van deze persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Artikel 11 – Intellectueel eigendomsrechten

 • MKB Plein behoudt zich alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor die haar toekomen in binnen- en buitenland op grond van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de door haar aan Klant beschikbaar gestelde Advies en verstrekt aan Klant op grond van de Overeenkomst slechts het beperkte gebruikrecht als beschreven in deze Algemene voorwaarden.
 • Niets uit de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden dient te worden verstaan als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan Klant.
 • Mocht een Advies van MKB Plein inbreuk maken op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Derden, dan is MKB Plein niet aansprakelijk jegens Klant en kan Klant in geen enkel geval de aansprakelijkheid doorleggen aan MKB Plein. Klant vrijwaart MKB Plein voor aanspraken van Derden.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 • MKB Plein is bevoegd de inhoud van deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. MKB Plein zal Klant uiterlijk veertien (14) dagen voor de ingangsdatum van een doorgevoerde wijziging schriftelijk informeren over de gewijzigde Algemene voorwaarden.
 • MKB Plein en Klant kunnen afwijkingen op deze Algemene voorwaarden slechts overeenkomen in een tussen MKB Plein en Klant geldende Overeenkomst, dan wel in een nadien schriftelijk gesloten overeenkomst die door zowel MKB Plein als Klant rechtsgeldig is ondertekend.
 • Het is Klant niet toegestaan zijn rechten c.q. verplichtingen uit hoofde van een tussen MKB Plein en Klant tot stand gekomen Overeenkomst over te dragen en/of met beperkte rechten te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 • Indien één of meer van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden niet geldig blijkt/blijken te zijn, dan tast de ongeldigheid van deze bepaling(en) de geldigheid van deze Algemene voorwaarden alsmede de geldigheid van enige Overeenkomst als geheel niet aan. MKB Plein en Klant zullen in onderling overleg komen tot (een) nieuwe bepaling(en) die de ongeldige bepaling(en) vervangt/vervangen, waarbij MKB Plein en Klant (een) geldige nieuwe bepaling(en) zullen overeenkomen die zoveel mogelijk tegemoet komt/komen aan de bedoelingen van MKB Plein en Klant ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 • Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen MKB Plein en Klant, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een Overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Doe de scan en ontvang gratis jouw groeipaspoort

Als je wilt groeien dan moet je weten waar je kunt groeien. Dat zie je in jouw groeipaspoort!

Laat je gegevens achter en blijf op de hoogte met tips en inspiratie voor ondernemers.